Keynotes

 

Jim Cummins
Jim Cummins, University of Toronto, Ontario Institute for Studies in Education
Professor emeritus Jim Cummins är en produktiv forskare inom områden som andraspråksundervisning, utbildningsreformer samt teknologiska innovationers inverkan på utbildning och lärande. Mer övergripande adresserar han bl.a. frågan om vad som är effektiv undervisning i dagens mångkulturella miljöer och hur en sådan undervisning kan utmana ojämlika maktrelationer både i klassrummet och i övriga samhället. Under de senaste åren har han varit verksam i ett större forskningsprojekt finansierat av The Social Sciences and Humanities Research Council of Canada: ”From Literacy to Multiliteracies: Designing Learning Environments for Knowledge Generation within the New Economy”. Cummins är under 2016-2018 gästprofessor inom Åbo Akademis minoritetsforskningsprofilering. Bland hans publikationer kan nämnas Language, Power and Pedagogy (2000), Literacy, Technology, and Diversity: Teaching for Success in Changing Times (2007) och (tillsammans med Margaret Early) Big Ideas for Expanding Minds: Teaching English Language Learners across the Curriculum (2015). Skriven direkt för en svensk läsekrets finns nu också boken Flerspråkiga elever: Effektiv undervisning i en utmanande tid (2017).

Ytterligare information

Siv
Siv Björklund, Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Siv Björklund är professor i språkbad vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo Akademi. Hon hörde till den forskargrupp som i slutet av 1980-talet utvärderade de två första klasserna i svenskt språkbad i Finland, och hon har sedan dess varit aktiv inom såväl språkbadsforskning som språkbadsundervisning nationellt och internationellt. Hennes forskning innefattar svenska som andraspråk, två- och flerspråkigt lärande samt integrering av språk och ämne. Aktuella forskningsprojekt berör relationen mellan flerspråkighet och identitet i språkbad samt utveckling av emancipatoriskt skrivande hos elever med svenska som första- och andraspråk i olika klassrumsmiljöer. Siv Björklund har under ett par decennier varit med och utvecklat fortbildning för lärare i språkbad och andra två- och flerspråkiga klassrum och är för tillfället engagerad i utvecklandet av grundutbildning för lärare i flerspråkiga undervisningsmiljöer. Bland nyligen publicerade arbeten kan nämnas ett bidrag i The Routledge Handbook of Educational Linguistics (Björklund & Mård-Miettinen, 2014, Established and emerging perspectives on immersion education) och en artikel om tidig inlärning i språkbad i International Journal of Bilingual Education and Bilingualism (Björklund, Mård-Miettinen & Savijärvi, 2014,  Swedish Immersion in the Early Years in Finland). Björklund är även initiativtagare till tidskriften Journal of Immersion and Content-Based Language Education (JICB).


KEYNOTE ABSTRACT
Jim Cummins & Siv Björklund:  Policy and practice in bilingual education for a changing world
A growing number of students around the world attend schools where the main language of instruction is other than their language(s) at home.  Although there is a rising awareness of the importance of supporting and developing all students’ language(s) at school to enable them to fully and actively participate in the learning process, the means to achieve these goals vary considerably both with respect to bilingual education policies and in actual classroom instruction. In our presentation we use Canadian and Finnish educational contexts to illustrate the ways in which policy-makers and classroom teachers address the needs of (a) students from the linguistic majority who are learning partially through the minority language with the goal of bilingualism and biliteracy and (b) students from the linguistic minority who are attempting to maintain and develop spoken and literacy skills in the minority language while also acquiring the majority language. We will identify current issues and challenges facing bilingual educators in both countries including the preparation of teachers for bilingual/immersion programs and questions of teachers’ and students’ use of the two languages for instructional purposes.

pirjo-web
Pirjo Aunio, Helsingfors universitet
Pirjo Aunio är professor i specialpedagogik vid Helsingfors universitet. Hon innehar också en anställning som professor II vid Universitetet i Oslo och en gästprofessur vid University of Johannesburg. Tidigare uppdrag inkluderar projektledare och forskare vid Jyväskylä universitet, Niilo Mäki-Institutet. Under de senaste tio åren har hon lett flera stora projekt finansierade av Undervisnings- och kulturministeriet i Finland. Hon är medlem i redaktionsrådet för fyra internationella tidskrifter, bland dem Educational Psychology: An International Journal of Experimental Educational Psychology. Aunios forskning har ett brett huvudfokus: utveckling och lärande av matematiska färdigheter, inklusive svårigheter associerade till dessa. Den forskning som hennes grupp har bidragit med har haft stor inverkan på det finländska skolsystemet i form av en god tillgång till evidensbaserade utvärderingsverktyg för att identifiera barn med inlärningssvårigheter i matematik. För tillfället studerar hennes forskargrupp möjliga samband mellan faktorer relaterade till motivation och välbefinnande och elevers skolprestationer med syftet att bättre kunna identifiera inlärningssvårigheter och skolavbrott.

KEYNOTE ABSTRACT
Pirjo Aunio: Early mathematical skills learning and learning difficulties – evidence-based assessment and interventions
Early mathematical development is foundational for later mathematics development and important for job prospects and performance. The general aim of this presentation is to describe the research our group has done in producing evidence-based knowledge, assessment scales, and intervention materials for educators to identify children at risk for learning difficulties in mathematics and to support them in their learning. The first aim is to describe a model of core numerical skills for 5- to 8-year-olds (Aunio & Räsänen, 2015) and how this model can inform educational practices. The second aim is to describe our work on evidence-based assessment and intervention materials that are designed to be used by educators with children who struggle with mathematics learning (e.g., Mononen & Aunio, 2014; see also web services: www.lukimat.fi, https://thinkmathglobal.com) in Finland, Norway and South Africa.

Lundahl_Lisbeth
Lisbeth Lundahl, Umeå universitet
Lisbeth Lundahl är professor i pedagogiskt arbete vid Umeå Universitet sedan 2002 och gäst­pro­fes­sor vid Åbo Universitet sedan 2015. Hennes forskning rör främst områdena utbild­ningspolitik och skolmarknad samt ungdomspolitik och ungas övergångar mellan skola och arbete. Lisbeth Lundahl leder det tvärdisciplinära forskningsprogrammet Utbildningspolicy och ungas övergångar som omfattar ett 20-tal seniora och juniora forskare, och  är en av ledarna för det nordiska forskningscentret Justice through Education in the Nordic Countries (JustEd). Hon leder ett nationellt forskarnätverk för karriärutveckling och vägledning (KAV). Hon var generalsekreterare för European Educa­tion­al Research Asso­ciation (EERA) 2005-2008 och är en av grundarna av Swedish Educa­tion­al Research Asso­ciation (SWERA, 2013). Hon ingick i Lärar­för­bundets vetenskapliga råd mellan 2003 och 2009. Lisbeth Lundahl har lett många forskningspro­jekt, och har också medverkat i ett flertal svenska och internationella projekt. Hon leder för närvarande två större forsknings­projekt: Att komma vidare. Unga på introduktions­pro­gram och stödet för att finna framtidsvägar i olika lokala kontext, och Lära för karriärvalet.

KEYNOTE ABSTRACT
Lisbeth Lundhal: Navigating through school and into the future
Facilitating young people´s transitions from school to the labour market and higher education are urgent policy matters in all the Nordic countries, at a time when completed upper secondary education is more or less a requirement for getting a job. Young people without upper secondary education qualifications run increased risks of low income, un­employment, social marginalisation and lowered well-being. School failure and school dropout are not only costly for the individual, but for the whole society. The Nordic countries display important similarities as well as substantial differences regarding their challenges in these areas and the strategies adopted to prevent and manage failing transitions. In my presentation, I will focus the roles played by schools and education in this context, both as reflected in the concrete measures undertaken, as well as based on the voices from young people who look back on their careers. The presentation derives from my own research from Sweden, and from a couple of recent Nordic-comparative analyses of youth and transition policies.

 

logo-justed

Det nordiska excellenscentret ”Justice through Education in the Nordic Countries” (JustEd) forskar på de utmaningar som de nordiska utbildningssystemen står inför under 2000-talet. Centrets forskning fokuserar följande fråga: Hur möjliggör respektive begränsar olika system, kulturer och aktörer inom utbildning rättvisa i den kontext som utgörs av de globaliserade nordiska välfärdsstaterna? Mer specifikt undersöker JustEd policyeffekter, såsom skolval och nationella utvärderingar, på undervisnings- och lärandekulturer och också på de lärandes marginalisering och engagemang. Centret bidrar till omformuleringen av demokratisk, inkluderande rättvisepedagogik mitt under pågående politiska, ekonomiska och kulturella förändringar. JustEd är ett mångdisciplinärt och nationsöverskridande center med 14 partner och 140 forskare. Centret koordineras av Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Det inledde sina aktiviteter i augusti 2013 som del av NordForsk-programmet Education for tomorrow.

KEYNOTE ABSTRACT
Det nordiska excellenscentret ”Justice through Education in the Nordic Countries” (JustEd) bedriver forskning om de utmaningar som de nordiska utbildningssystemen står inför under 2000-talet. Det mångdisciplinära och nationsöverskridande centret har 14 partner och 140 forskare och är en del av NordForsk-programmet Education for tomorrow.  JustEd, som började verka i augusti 2013, koordineras av Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Centrets forskning fokuserar följande fråga: Hur möjliggör respektive begränsar olika system, kulturer och aktörer inom utbildning rättvisa i den kontext som utgörs av de globaliserade nordiska välfärdsstaterna? I panelen sammanfattar JustEd forskarna Elsa Eiríksdóttir (Háskóli Íslands), Pia Mikander, (Helsingfors universitet), Ylva Odenbring (Göteborgs universitet), Fritjof Sahlström (Åbo Akademi) och Kristin Skinstad van der Kooij (Høgskolen i Oslo og Akershus) sina forskningsresultat inom respektive expertisområden. Särskilt fokuserar panelen på följande dimensioner av  principer och praktiker i undervisning och lärande: klassrumsinteraktion och deltagande, genus och jämlikhet, inkludering / exkludering och mångfald, undervisningsmetoder och social rättvisa. Ordförande är Anna Slotte, Helsingfors universitet. Under diskussionen ges publiken stort utrymme att kommentera och ställa frågor i relation till panelens tema.

 

Annonser